Autoklawy | MELAG

Kontakt

MELAG Medizintechnik oHG
Geneststraße 6 -10
10829 Berlin
T +49 30 75 79 11-0
F +49 30 75 79 11-99
info@melag.de

Zakup

Autoklawy MELAG do gabinetu i kliniki

Sterylizatory parowe klasy B i S

Pacjenci i pracownicy placówek medycznych są optymalnie chronieni z wykorzystaniem bezpiecznego i efektywnego workflow przy dekontaminacji narzędzi. Sterylizator parowy (autoklaw) do sterylizacji to najważniejszy moduł bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa całego procesu dekontaminacji.

Od obowiązywania normy PN EN 13060 dzieli się autoklawy zasadniczo na klasę „S" i klasę „B". Produkty obu tych klas są wytwarzane przez MELAG z najwyższą jakością i niezawodnością. Ponad 500 000 sprzedanych urządzeń na całym świecie to najlepszy dowód naszej jakości. Od założenia firmy w 1951 roku oferujemy innowacyjne rozwiązania i sposoby do sterylizacji.

Nasze produkty do sterylizacji parowej:

Info Icon

Autoklaw:

Sterylizator osiąga eliminację wszystkich umożliwiających mnożenie się zarazków chorobotwórczych poprzez gorąco, ciśnienie lub promieniowanie. Ogólne Wytyczne z 2017r opracowane przez polskich ekspertów m.in. z PZH, SHL, PSSM i PSPE oraz inne instytucje jak Instytut im. Roberta Kocha (RKI) i Federalny Instytut Lekarstw i Wyrobów Medycznych (BfArM) w swoich rekomendacjach polecają stosowanie w gabinetach autoklawów, które osiągają sterylizację narzędzi parą nasyconą.

Autoklawy to zgodnie z definicją zamykane gazoszczelnie zbiorniki ciśnieniowe do przetwarzania termicznego substancji w zakresie nadciśnienia. Dzięki temperaturze nasyconej pary wodnej i zachowaniu czasu wyjaławiania zapewniona jest bezpieczna sterylizacja narzędzi medycznych w tym chirurgicznych i innego wsadu. Parokrotne procesy frakcjonowania, przez co rozumie się wielokrotną ewakuację powietrza z komory sterylizacyjnej, umożliwiają dekontaminację złożonych narzędzi wgłębionych.

 

Procesy sterylizacji parowej

Różnica między autoklawami klasy B i S

Według rekomendacji Ogólnych Wytycznych z 2017r, Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom (niem. KRINKO) przy Instytucie im. Roberta Kocha (RKI) i Federalnego Instytutu Lekarstw i Wyrobów Medycznych (BfArM) wszystkie krytyczne narzędzia po czyszczeniu i dezynfekcji muszą być opakowane w stanie sterylnym; wysterylizowane korzystnie parą nasyconą. Pakowanie z użyciem opakowania papierowo-foliowego „rękawa” lub do kontenera sterylizacyjnego po efektywnym wykonaniu programu uniemożliwia ponowną kontaminację narzędzi.

PN EN ISO 13060 rozróżnia sterylizatory parowe klasy B, S i N.

W poniższym punkcie przedstawiamy ogólny przebieg programu sterylizacji w sterylizatorze parowym (autoklawie):

 1. Faza odpowietrzania: Faza odpowietrzania składa się z fazy warunkowania i ewentualnie fazy ewakuacji. Podczas warunkowania para jest wprowadzana, przez co powstaje nadciśnienie w komorze sterylizacyjnej. Jeśli dotyczy to autoklawów z procesami klasy B lub S, następnie odsysana jest mieszanina powietrza i pary. Ten proces jest powtarzany w sterylizatorze maksymalnie trzy razy. Poprzez fazę odpowietrzania zapewnia się, że powietrze nie znajduje się w komorze autoklawu lub wewnątrz narzędzi drążonych.
 2. Faza nagrzewania: Kontynuowane doprowadzanie pary wodnej prowadzi do wzrostu ciśnienia i temperatury w komorze sterylizacyjnej.
 3. Faza sterylizacji: Kiedy osiągnięte zostaną właściwe dla programu parametry sterylizacji, zaczyna się faza sterylizacji. Z reguły w autoklawach przy 134 stopniach przeprowadza się sterylizację z czasem wyjaławiania 5,5 minuty. Termolabilne narzędzia i tekstylia są sterylizowane w temperaturze 121 °C z czasem wyjaławiania co najmniej 20,5 minut w programie ochronnym.
 4. Spuszczenie ciśnienia: Po zakończeniu czasu wyjaławiania następuje spuszczenie ciśnienia z komory.
 5. Faza suszenia: Suszenie narzędzi i opakowania następuje zależnie od metody sterylizacji poprzez suszenie próżniowe lub suszenie nadciśnieniowe.
 6. Napowietrzanie: Na końcu programu sterylizacji w autoklawach klasy B i S sterylne powietrze przepływa przez filtr sterylny napowietrzający komorę autoklawu i wyrównywane jest ciśnienie otoczenia. Można wtedy otworzyć drzwi autoklawu i wyjąć wysterylizowane narzędzia.  

Wraz z autoklawami klasy S i B firma MELAG oferuje rozwiązania przystosowane do wszystkich zakresów zastosowania. W kolejnym punkcie przedstawione jest rozróżnienie tych dwóch metod sterylizacji.

Klasa B Metoda sterylizacji:

Autoklawy klasy B zapewniają sterylizację wszystkich zapakowanych i niezapakowanych wyrobów medycznych, niezależnie od rodzaju i złożoności sterylizowanych narzędzi. Frakcjonowana metoda próżniowa poprzez wielokrotną ewakuację i późniejsze doprowadzenie pary redukuje zawartość powietrza w komorze sterylizacyjnej. Ta metoda umożliwia nie tylko sterylizację wyrobów masywnych i porowatych, ale także wąskokanałowych narzędzi wgłębionych klasy „krytyczne B", jak chirurgiczne prostnice i kątnice oraz endoskopy.

Dzięki zastosowaniu znormalizowanego przyrządu testowego helix kontrolowane jest frakcjonowanie podciśnienia. Technologia autoklawów gabinetowych z metodą klasy B odpowiada technologii dużych autoklawów szpitalnych.

Wszystkie autoklawy MELAG klasy Premium i Profi i serii Cliniclave mają programy klasy B.
 

Nasze autoklawy Klasy Premium, Klasy Profi i serii Cliniclave

Klasa S Metoda sterylizacji:

Klasa S obejmuje sterylizację narzędzi zgodnie z przedstawioną konfiguracją: Pakowane jednokrotnie i wielokrotnie narzędzia, porowate produkty i drobne części, narzędzia masywne i proste korpusy drążone, np. narzędzia przegubowe, jak nożyce, zaciski i uchwyty do igieł. Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia urządzenia zawiera instrukcja obsługi sterylizatora klasy S.

Dla placówek medycznych, które nie stosują złożonych narzędzi wgłębionych, autoklaw klasy S może być właściwą alternatywą dla klasy B. Sterylizacja w autoklawach klasy S jest przeprowadzana albo z frakcjonowaną metodą przepływu, albo z prostym podciśnieniem wstępnym.

Klasa S autoklawów serii Euroklav i MELAtronic udostępnia skuteczne metody sterylizacji do placówek medycznych, które nie stosują złożonych narzędzi wgłębionych.
 

Nasza klasa autoklawów S Euroklav i Seria MELAtronic 

Autoklawy wolnostojące i urządzenia ze stałym przyłączem wody

Dopasowane rozwiązanie do dekontaminacji

Urządzenia wolnostojące lub autoklawy ze stałym przyłączem wody: MELAG oferuje optymalne rozwiązanie do każdej sytuacji:

Wraz z wariantem wolnostojącym zachowana zostaje niezależność od lokalizacji. Potrzeba tylko zasilania elektrycznego. Nakład instalacyjny jest minimalny, ponieważ zasilanie w wodę następuje z użyciem wody demineralizowanej, którą można łatwo napełniać zbiornik w autoklawie. Autoklawy wolnostojące MELAG mają wydajne chłodzenie powietrzne pompy membranowej do skutecznego zastosowania w trybie ciągłym.

Urządzenia ze stałym przyłączem wody przynoszą gabinetowi dużą oszczędność pracy i czasu dzięki automatycznemu zasilaniu w wysokiej jakości wodę demineralizowaną. Takie autoklawy są bezpośrednio połączone z dopływem i odpływem wody. Część wody przewodowej jest uzdatniana przy użyciu stacji uzdatniania wody i jest stosowana do sterylizacji parowej. Inna część jest stosowana do efektywnego chłodzenia pompy próżniowej. Przy dekontaminacji narzędzi w praktyce lekarskiej i stomatologicznej wysokiej jakości, czysta woda demineralizowana jest szczególnie ważna. Niższa jakość wody może prowadzić do osadów zawartości wody na narzędziach i w komorze.

Połączenie autoklawów MELAG ze stałym przyłączem wody ze stacją uzdatniania wody serii MELAdem zapewnia optymalną ochronę narzędzi i zachowanie wartości autoklawów. Nie jest konieczne czasochłonne pozyskiwanie i usuwanie standardowych kanistrów z wodą. Zestawienie naszych stacji uzdatniania wody zawarte jest tutaj.

Aby każda praktyka lub klinika mogła zainstalować dopasowane rozwiązanie systemowe MELAG, oferujemy do każdego zapotrzebowania wydajne i niezawodne rozwiązanie do całego procesu dekontaminacji narzędzi.

Frequently asked questions

Jakie wymogi musi spełniać woda demineralizowana do sterylizacji parowej?

Ogółem stosuje się sformułowania woda destylowana, woda demineralizowana i woda uzdatniona. Podczas gdy woda destylowana (aqua dest) to oznaczenie, które zakłada uzdatnianie poprzez parowanie i kondensację wody, woda demineralizowana oznacza, że tutaj w wodzie nie ma minerałów, które mogłyby zaszkodzić autoklawowi lub narzędziom. To samo dotyczy wody uzdatnionej. Jakość wody, która jest przyjmowana dla tych trzech pojęć, może być identyczna. Produkcja wody demineralizowanej lub wody uzdatnionej następuje z reguły przez stacje uzdatniania wody, które bazują na zasadzie wymiany jonów lub odwróconej osmozy.

Wymogi dla wody demineralizowanej są definiowane w PN-EN 13060 i w PN-EN 285. Odpowiednie odwołanie do etykiety kanistrów daje pewność dotyczącą możliwości użycia wody demineralizowanej do sterylizacji.

Napełnić wodą odbieralnik autoklawu wolnostojącego. Przed każdym rozpoczęciem programu kontroluje się jakość wody przez pomiar przewodności. Przy jakości wody 40 µS autoklaw generuje komunikat ostrzegawczy, a po przekroczeniu 60 µS komunikat błędu. Jeśli woda o niewystarczającej jakości znajduje się w zbiorniku, nie ma możliwości uruchomienia programu. Skrót µS oznacza tutaj mikrosiemens. Ta jednostka miary definiuje opór elektryczny dla ilości rozpuszczonych cząstek w wodzie.

W niemal wszystkich gabinetach sprawdziło się automatyczne zasilanie autoklawów MELAG w wodę zasilającą. Do wyboru pozostają stacje uzdatniania wody serii MELAdem. MELAdem 47 pracuje metodą odwróconej osmozy, a MELAdem 40 i MELAdem 53 metodą wymienników jonowych. Po uzdatnieniu wody do sterylizacji dostępna jest optymalna woda demineralizowana z wartością przewodności od 1 do 5 µS.

Jakie cykliczne koszty są istotne przy użytkowaniu autoklawu?

Dla trwałego zapewnienia zgodnej z przepisami eksploatacji wyrobów medycznych rozporządzenie dla użytkowników wyrobów medycznych (MPBetreibV) w §3 wymaga przeprowadzania czynności utrzymania („Inspekcje i konserwacje"). Wykonywanie tych zadań wolno zlecać tylko osobom dysponującym wystarczającą wiedzą. Autoklawy i myjnie-dezynfektory mają z reguły tak zwane liczniki konserwacyjne, które po określonej liczbie cykli lub po określonym czasie generują komunikat konserwacji. Zależnie od producenta stosuje się różne zestawy konserwacyjne z częściami zamiennymi do wymiany w urządzeniach. MELAG już przy projektowaniu produktów kładzie wysoki nacisk na długą trwałość, także pod tym względem, aby przy przeglądach konieczna była wymiana jak najmniejszej ilości części zamiennych i aby możliwe było utrzymanie krótkiego koniecznego czasu kontroli. Istotne działania przy przeglądach produktów MELAG to kontrola komponentów istotnych pod względem działania i wymiana części zużywalnych.

Wykwalifikowani przez MELAG w ramach specjalistycznych szkoleń technicy przeprowadzają prace konserwacyjne szybko i ekonomicznie. Korzyść dla zarządcy gabinetu wynikająca z zastosowania rozwiązania systemowego MELAG polega na tym, że prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane w sposób skoordynowany dla wszystkich urządzeń marki MELAG. Taka oszczędność kosztów nie występuje, kiedy serwisanci przeprowadzają przeglądy w tej samej praktyce na urządzeniach różnych producentów. Oprócz kosztów przeglądów istotne są oczywiście także koszty zużycia energii i wody w autoklawie. Także pod tym względem firma MELAG już podczas projektowania dąży do jak najmniejszego zużycia bez strat jakościowych. Inne koszty w bieżącej eksploatacji placówki medycznej mogą powstać wskutek nieplanowanych napraw urządzeń. MELAG oznacza jakość „made in Germany". Nasze produkty są wytwarzane wyłącznie w naszym obiekcie w Berlinie. Ponad 160 inżynierów każdego dnia dąży tutaj do zapewnienia jak najwyższej jakości. W przypadku produktów MELAG awarie urządzeń są rzadkie, a koszty napraw mogą zostać zredukowane. Całkowite koszty (Total Cost of Ownership) przy zastosowaniu urządzeń MELAG są odpowiednio do tego znacznie niższe niż w przypadku większości innych dostępnych i na pierwszy rzut oka tańszych urządzeń.

Jak właściwie ładuje się autoklaw?

Skuteczność sterylizacji zależy zawsze od właściwego czyszczenia i dezynfekcji narzędzi. Tylko w ten sposób przy późniejszej sterylizacji narzędzi osiąga się oczekiwany rezultat.

Zawsze należy przestrzegać wskazówek dekontaminacji od producenta narzędzi. Przy pielęgnacji narzędzi należy zrezygnować z zastosowania hydrofobowych środków pielęgnacyjnych lub olejów nieprzepuszczających pary. Stosować tylko środki pielęgnacyjne, które są odpowiednie do sterylizacji.

Właściwy załadunek autoklawu stanowi podstawę dla skutecznej sterylizacji i optymalnych wyników suszenia. Przy załadunku autoklawu należy przestrzegać wymienionych zasad:  

 • Tekstylia do góry
 • Kontener sterylizacyjny do dołu
 • Niezapakowane narzędzia do dołu
 • Ciężki załadunek do dołu
 • Opakowanie foliowe i papierowe do góry (wyjątek w połączeniu z tekstyliami: wówczas do dołu)

 

Opakowanie papierowo-foliowe jest umieszczane w miarę możliwości „na sztorc" w autoklawie. Jeśli opakowanie foliowe jest układane bezpośrednio na tacy, należy upewnić się, że strona folii jest zwrócona do góry, aby uniknąć tworzenia się skroplin w „rękawie”.

Proces frakcjonowanej próżni autoklawów klasy B umożliwia także sterylizację opakowań wielokrotnych. Dzięki temu można zapakować narzędzia do dwóch woreczków foliowych lub do woreczka foliowego i kontenera sterylizacyjnego. Zamknięte kontenery sterylizacyjne, korzystnie z aluminium, muszą mieć co najmniej na jednej stronie perforację do wlotu pary. Pojemniki MELAstore i kontenery sterylizacyjne MELAG zapewniają optymalne wyniki sterylizacji i suszenia.

W naszym dokumencie walidacji wzorcowej autoklawów MELAG podane są przykłady załadunku dla gabinetów dentystycznych. Przykłady załadunku ze zdjęciami przedstawiane są od strony 28. Walidacje wzorcowe dla naszych działów dostępne są w naszym centrum pobierania w zakresie serwisowym. 

Czy wymagane są testy bakteriologiczne/ sporale do autoklawów?

Regularna kontrola autoklawu jest ważnym elementem zarządzania higieną w gabinecie i klinice.

Test sterylizatorów przeprowadza się przy użyciu wskaźników biologicznych według Wytycznych z 2017r raz na tydzień lub codziennie w przypadku sterylizacji implantów. Sanepid może jednak wymagać stosowanie testów biologicznych w innych okresach czasu.
Niemniej jednak w zaktualizowanej normie EN ISO 17665-1 zrezygnowano z odpowiedniego odwołania dotyczącego stosowania wskaźników biologicznych.

Według nas wskaźniki biologiczne, jak testy biologiczne i sporale, nie są odpowiednie do oceny procesu sterylizacji. Sterylizacja wymaga bowiem dłuższego czasu wyjaławiania niż czas konieczny do eliminacji wskaźników biologicznych.

Do kontroli sterylizacji pod względem cykli rekomendowane jest zastosowanie odpowiedniego systemu wskaźników. Wynik sterylizacji narzędzi wgłębionych jest kontrolowany przy użyciu przyrządu testowego helix. Jako oferent systemowy, firma MELAG oferuje oba przyrządy testowe helix MELAcontrol i MELAcontrol Pro do testu działania swoich autoklawów klasy B. Oba przyrządy testowe spełniają wymogi EN 867 - 5. Autoklawy klasy S należy testować wskaźnikiem klasy 5.

This site uses cookies. By continuing to visit this site, you agree to our use of cookies and Facebook pixel.
Learn more |