Produkte polnisch | MELAG

Kontakt

MELAG Medizintechnik oHG
Geneststraße 6 -10
10829 Berlin
T +49 30 75 79 11-0
F +49 30 75 79 11-99
info@melag.de

Zakup

Dekontaminacja narzędzi w gabinecie i klinice

Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi z rozwiązaniem systemowym MELAG

MELAG oferuje indywidualne rozwiązania systemowe do zgodnej z prawem dekontaminacji narzędzi w gabinecie i klinice. Dzięki połączeniu produktów MELAG osiąga się efektywne procesy robocze i najwyższą ochronę dla pacjentów i zespołu. Oto zalety naszych wysokiej jakości produktów made in Germany do mycia, dezynfekcji, pakowania i dokumentowania narzędzi wielokrotnego użytku:

Info Icon

Mycie, dezynfekcja, sterylizacja i dokumentacja zgodna z prawem:

Dekontaminacja wyrobów medycznych jest w Polsce kształtowana głównie poprzez Ustawę o Wyrobach Medycznych, Ustawę o zapobieganiu zakażeń, Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczącego pomieszczeń i Ogólnych Wytycznych ośrodków referencyjnych.

Kompletna procedura dekontaminacji narzędzi obejmuje zasadniczo mycie i dezynfekcję, pakowanie, sterylizację, dokumentację i zwolnienie narzędzi. Zgodnie z prawem należy przeprowadzać cały proces dekontaminacji narzędzi z odpowiednimi walidowanymi procesami przez osoby wykwalifikowane tak, aby sukces tych procesów był zapewniony w sposób powtarzalny, aby nie było zagrożone bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

Personel gabinetu odpowiedzialny za dekontaminację wsadu musi być wyposażony w środki ochrony indywidualnej (ŚOI). ŚOI obejmują zgodnie z zasadami technicznymi dla biologicznych substancji roboczych (TRBA 250) ochronę ust i nosa, okulary ochronne, rękawice ochronne i fartuch hydrofobowy.  

 

Właściwa dekontaminacja narzędzi

Dekontaminacja narzędzi zgodna z wytycznymi prawnymi i placówek referencyjnych

Dekontaminacja wyrobów medycznych jest w Polsce kształtowana głównie poprzez następujące akty prawne oraz wytyczne ośrodków referencyjnych:

Ustawa z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych oraz jej nowelizacje. Aktualnie istnieją prace legislacyjne nad nową ustawą o wyrobach medycznych, która prawdopodobnie będzie stosowana od 26 maja 2020r.

Ustawa o zapobieganiu, oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Ogólne Wytyczne z 2017 roku dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia.
Opracowane zostały przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa (SHL), Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej (PSSM) i Narodowy Instytut Leków (NIL).
Zaakceptowane są przez Państwowy Zakład Higieny (PZH) i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Są oficjalnym stanowiskiem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych (PSPE), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów, Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej (PSSM).

Ogólne Wytyczne są często krytykowane w mediach socjalnych z tego względu, że zawarte w nich zapisy nie są aktem prawnym. Ogólne Wytyczne zawierają także punkty, na które można spoglądać krytycznie. Niemniej jednak kontrola Sanepidu może ocenić skuteczność i powtarzalność procedury mycia, dezynfekcji, sterylizacji i dokumentacji także na podstawie Ogólnych Wytycznych z 2017 roku.

W Niemczech natomiast stosuje się rozporządzenie dla użytkowników wyrobów medycznych (MPBetreibV) i rekomendacje Instytutu im. Roberta Kocha „Wymogi dotyczące higieny przy dekontaminacji wyrobów medycznych“ (potocznie nazywanych wytycznymi RKI).

Idealnie skomponowany proces dekontaminacji

Wraz z dopasowanymi do siebie produktami jednego producenta można odpowiednio zorganizować cały ciąg technologiczny mycia, dezynfekcji, sterylizacji i dokumentacji. Proces dekontaminacji w praktyce stomatologicznej i lekarskiej musi być zdefiniowany w planie higieny i w wewnętrznych instrukcjach roboczych.

Warunkiem dobrej dekontaminacji narzędzi przy uwzględnieniu wspólnych wytycznych jest klasyfikacja ryzyka wyrobów medycznych w odniesieniu do ich zastosowania: Podczas gdy krytyczne narzędzia muszą przejść cały proces dekontaminacji, wyroby medyczne klasyfikowane jako półkrytyczne, które w myjni-dezynfektorze zostały umyte i zdezynfekowane w zwalidowanymi procesami, mogą być zwalniane bezpośrednio po myciu i dezynfekcji wysokiego stopnia.

1. Właściwe przygotowanie narzędzi (ewentualne zbieranie, przetwarzanie wstępne, mycie wstępne i demontaż) 

Właściwe przygotowanie narzędzi obejmuje zbieranie, mycie wstępne i ewentualnie demontaż narzędzi oraz ich szybki transport z przestrzeni przetwarzania na miejsce dekontaminacji narzędzi. W zakresie przetwarzania wstępnego usuwane są duże zabrudzenia i nierozpuszczalne w wodzie osady na narzędziach.

Nasze wskazówki praktyczne dla przygotowania narzędzi:​

✓ Można zbierać narzędzia bez roztworu i wody w wanience dezynfekcyjnej.

✓ Transport do przestrzeni dekontaminacji musi następować dla ochrony pacjentów i pracowników gabinetu w szczelnie zamkniętym pojemniku. 

✓ Do ochrony powierzchni narzędzi stosować do mycia wstępnego korzystnie szczotki z tworzywa sztucznego. Uzupełniająco urządzenia ultradźwiękowe pomagają usunąć szczególnie uporczywe zabrudzenia. 
 

Nasz środek dezynfekcyjny MELAdes

2. Mycie i dezynfekcja

Rozróżnia się ręczne i maszynowe procesy mycia i dezynfekcji. Przy dekontaminacji maszynowej w myjnie-dezynfektorze, nazywanej także myjnią, dezynfektorem lub myjnią-termodezynfektorem, narzędzia są myte alkalicznie i dezynfekowane termicznie. Dekontaminacja narzędzi w myjnie-dezynfektorze jest szczególnie efektywna czasowo i kosztowo. 

Nasze wskazówki praktyczne dotyczące mycia i dezynfekcji w myjni-termodezynfektorze: 

✓ Przeprowadzane bezpośrednio przed dekontaminacją maszynową wkładanie narzędzi do roztworu myjącego i dezynfekcyjnego nie jest wymagane, ale następuje w wielu praktykach. Aby uniemożliwić powstawanie piany w komorze myjni, konieczne jest wcześniejsze płukanie środków myjących i dezynfekcyjnych pod bieżącą wodą.

✓ Aby uniemożliwić zbyt silną koagulację białka, należy dekontaminować narzędzia najpóźniej 6 godzin po włożeniu do termodezynfektora.

✓ Przy użyciu dopasowanych adapterów w iniektorze termodezynfektorów MELAG myte i dezynfekowane są także przestrzenie wewnętrzne narzędzi wgłębionych, np. końcówek skalera, kątnic, turbin lub endoskopów.   
 

Nasze termodezynfektory MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution

3. Test czystości i stanu oraz pielęgnacja wyrobów medycznych

Udokumentowany proces w myjni zapewnia, że wszystkie parametry mycia maszynowego są spełnione. Po zakończeniu mycia, dezynfekcji i suszenia odpowiedzialny i wykwalifikowany personel przeprowadza kontrolę działania narzędzi. Niektóre narzędzia wymagają dodatkowego zastosowania środków pielęgnacyjnych. Należy przestrzegać właściwych rekomendacji producenta.

Nasze wskazówki praktyczne dotyczące testowania i pielęgnacji: 

✓ Narzędzia z uszkodzeniami lub zmianami powierzchni muszą być natychmiast odseparowywane.

✓ Należy pielęgnować narzędzia przegubowe i inne ruchome części przy użyciu odpowieniego i nieprzepuszczającego pary oleju zgodnie z danymi producenta. 

4. Pakowanie

Przed sterylizacją w autoklawie narzędzi sklasyfikowanych jako krytyczne w ocenie ryzyka, konieczne jest odpowiednie pakowanie, albo jako zestaw w kontenerze sterylizacyjnym, albo pakowanie pojedyncze przy użyciu zgrzewarek do postaci rękawa. Wspólna rekomendacja Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom (KRINKO) przy Instytucie im. Roberta Kocha (RKI) i Federalnego Instytutu Lekarstw i Wyrobów Medycznych (BfArM) wymaga cyklicznych testów, jak test wytrzymałości spoiny lub Seal Check. Dodatkowe informacje zawarte są w rubryce Zgrzewarki.

Nasze wskazówki praktyczne dla pakowania narzędzi: 

✓ Osłony ochronne w przypadku ostrych narzędzi uniemożliwiają uszkodzenie opakowania foliowego.

✓ Narzędzia przegubowe muszą być lekko otwarte do późniejszej sterylizacji.

✓ Opakowania papierowo-foliowe „rękawy” powinny być napełniane tylko w 75% i nie mogą przekraczać masy całkowitej 3 kg na opakowanie.
 

Nasze zgrzewarki MELAseal

5. Sterylizacja

Narzędzia klasyfikowane jako krytyczne muszą być sterylizowane, najlepiej parą nasyconą. W tym celu stosuje się w gabinetach lekarskich i stomatologicznych sterylizatory parowe. Zgodnie z PN EN ISO 13060 dzieli się autoklawy do klas B, S i N. Sterylizatory klasy B są korzystne z tego względu, że możliwa jest sterylizacja narzędzi niezależnie od rodzaju opakowania i złożoności korpusu wgłębionego.

Nasze wskazówki praktyczne dla sterylizacji: 

✓ Położyć opakowanie foliowe stroną papierową do dołu na tacy sterylizatora.

✓ Nie umieszczać kilka folii jedna na drugiej na tacy lub w kontenerze.

✓ Przy załadunku upewnić się, że tekstylia i opakowanie foliowe są umieszczone w górnej części kotła, a niezapakowany i ciężki załadunek na dole.
 

Nasze autoklawy i sterylizatory

6. Dokumentacja i zwalnianie wsadu

Dekontaminacja narzędzi kończy się zwolnieniem. Może to następować tylko ze strony autoryzowanego personelu i wymaga dokumentowania. Obowiązujące orzecznictwo wymaga od gabinetu lekarskiego dokumentowania prawidłowego przebiegu dekontaminacji narzędzi. Kompletna dokumentacja zapewnia zgodność z prawem i skuteczną identyfikowalność narzędzi do pacjenta.

Nasze wskazówki praktyczne dotyczące dokumentacji i zwolnienia: 

✓ Przechowywać wszystkie dokumenty dekontaminacji narzędzi co najmniej przez 5 lat. Ze względów warunkowanych kwestiami odpowiedzialności cywilnej rekomendowany jest okres przechowywania wynoszący minimum 10, najlepiej 30 lat.

✓ Ze względu na długie okresy przechowywania rekomendujemy cyfrowy nośnik danych do zapisu dokumentów.

✓ Dla zapewnienia kompletnej identyfikowalności należy przypisać etykietę lub numer cyklu po zastosowaniu narzędzia do karty pacjenta.
 

Nasze rozwiązania w zakresie dokumentacji

7. Przechowywanie załadunku

Według aktualnych rekomendacji właściwości umytego wyrobu medycznego podczas transportu i magazynowania nie mogą podlegać niekorzystnym wpływom. Aby uniemożliwić rekontaminację, każdorazowo załadunek wymaga opakowania. Załadunek po dekontaminacji narzędzi musi być przechowywany w temperaturze pokojowej w stanie zabezpieczonym przed pyłem, czystym i suchym.

Nasze wskazówki praktyczne dla przechowywania narzędzi: 

✓ Przy przestrzeganiu warunków rekomenduje się, aby nie przekraczać określonego okresu magazynowania. Ogólne Wytyczne z 2017 roku proponują system punktowy, według którego czas przechowania np. narzędzi jednorazowo opakowanych, przechowywanych w zamkniętej szafie lub szufladzie w pokoju zabiegowym wynosi 3 miesiące. Przy podwójnym opakowaniu papierowo-foliowym i przechowaniu w podobnych warunkach czas przechowania wzrasta do 6 miesięcy (Ogólne Wytyczne 2017, rozdział 7.2).

✓ W niektórych krajach związkowych załadunek nie może być przechowywany w przestrzeni dekontaminacji. Także tutaj należy zapoznać się z wymogami regionalnymi.

✓ Ciągłe uszczelki drzwiowe szaf stosowanych do przechowywania narzędzi chronią załadunek przed pyłem i czynnikami zewnętrznymi.
 

Nasze rozwiązania do bezpiecznego przechowywania załadunku

Budowa przestrzeni dekontaminacji

Ustrukturyzowane procesy do bezpiecznej dekontaminacji narzędzi

Strukturalna przestrzeń dekontaminacji tworzy podstawę dla idealnej ochrony przed zakażeniami. Przestrzeń dekontaminacji jest określana przez specjalistów ds. higieny jednostką dekontaminacji wyrobów medycznych (AEMP).

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia:

„Rozwiązanie przestrzenne sterylizatorni zapewnia na każdym etapie technologicznym jednokierunkowy ruch materiałów od punktu przyjęcia materiału skażonego do punktu wydania materiału sterylnego.”

„Sterylizatornia stanowi ciąg technologiczny obejmujący w kolejności:

  1. odcinek (blat) materiałów skażonych, służący do wyładunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji wstępnej lub zasadniczej;
  2. odcinek maszynowego mycia lub ręcznego mycia i dezynfekcji obejmujący urządzenie myjąco-dezynfekcyjne lub zlew 2-komorowy;
  3. odcinek (blat) materiałów czystych do przeglądania i pakietowania materiałów czystych przed sterylizacją;
  4. sterylizator parowy lub niskotemperaturowy, z wyłączeniem urządzenia na tlenek etylenu;
  5. odcinek (blat) materiałów sterylnych;
  6. stanowisko higieny rąk zorganizowane poza blatem roboczym.”  

„Sterylizatornię lokalizuje się w oddzielnym pomieszczeniu lub wydzielonym do tego celu miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pod warunkiem zapewnienia rozdziału czasowego między wykonywaniem kolejnych etapów dekontaminacji wyrobów medycznych lub innych przedmiotów lub materiałów a udzielaniem świadczeń zdrowotnych.”

„W przypadku gdy sterylizatornia stanowi wydzielone miejsce w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, lokalizuje się ją poza drogami komunikacji i w odległości zapewniającej swobodny dostęp do miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, w trakcie wykonywania którego może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich.”

Przy planowaniu jednostki dekontaminacji wyrobów medycznych ważne jest, aby prawidłowo przestrzegać zdefiniowanego podziału przestrzennego strefy nieczystej i strefy czystej. Strefa nieczysta obejmuje strefę dostaw, termodezynfektor i ewentualnie stanowisko robocze do dekontaminacji ręcznej. W strefie czystej występuje powierzchnia kontrolna do rozładunku myjni, kontroli funkcjonalnej i sortowania.

Dodatkowo w strefie czystej znajdują się zgrzewarka, autoklaw i medium dokumentowania. Układ urządzeń musi odpowiadać chronologii obiegu higienicznego do dekontaminacji narzędzi. Strefa nieczysta i czysta mogą być odpowiednio obrazowane w praktyce dentystycznej i lekarskiej poprzez oznaczenie barwne na ścianie lub na meblach. Kolor czerwony dla strefy nieczystej – Kolor zielony dla strefy czystej.

Właściwe wyposażenie przestrzeni dekontaminacji pomaga zoptymalizować procesy i zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Oprócz tego zoptymalizowany workflow całego procesu dekontaminacji narzędzi oszczędza czas i pieniądze. Dlatego rekomenduje się, aby przy dekontaminacji narzędzi stosować w miarę możliwości urządzenia tylko jednego producenta.

Frequently asked questions

Jakie korzyści wynikają z rozwiązania systemowego do dekontaminacji narzędzi?

W rekomendacji „Wymogi dla higieny przy dekontaminacji wyrobów medycznych” Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom (KRINKO) przy Instytucie im. Roberta Kocha (RKI) i Federalnego Instytutu Lekarstw i Wyrobów Medycznych (BfArM) z 2012 roku wymagane jest dla dekontaminacji narzędzi, aby następowała ona „dopasowanymi metodami". Zgodnie z tym termodezynfektor musi być w stanie czyścić, dezynfekować i osuszać narzędzia tak, aby przez późniejsze pakowanie (zgrzewanie narzędzi) i sterylizację nie występowały uszkodzenia narzędzi powodowane np. przez korozję.

Praktyczna korzyść innowacyjnego rozwiązania systemowego MELAG do dekontaminacji narzędzi polega w praktyce zwłaszcza na oszczędności kosztów konserwacji. Jeśli zarówno autoklaw, termodezynfektor, zgrzewarka i stacja uzdatniania wody pochodzą od tego samego producenta, placówka medyczna może mieć pewność, że procesy są do siebie dopasowane. Serwis ze strony sprawdzonej osoby kontaktowej z przeszkolonego działu magazynowego lub działu sprzedażowego MELAG gwarantuje oprócz tego synchronizację cykli konserwacyjnych. Inna istotna korzyść rozwiązania systemowego występuje przy zastosowaniu oprogramowania do dokumentacji i zwalniania MELAtrace. Inaczej niż w przypadku większości innych produktów w tym zakresie nie trzeba nabywać i generować wielu licencji pojedynczych - kompleksowe dokumentowanie całego łańcucha dekontaminacji następuje z tylko jednym oprogramowaniem bez rocznych kosztów licencji.

Jaka jest różnica między sterylizacją i dezynfekcją?

Dezynfekcja i sterylizacja to ważne elementy procesu dekontaminacji narzędzi. Obie metody różnią się pod względem stopnia eliminacji mikroorganizmów.

Podczas gdy dezynfekcja redukuje liczbę mikroorganizmów o czynnik 100 000, liczba zarazków zmniejsza się wskutek sterylizacji nawet o czynnik 1 000 000.

Dezynfekcja jest określana także nieodwracalną dezaktywacją wszystkich zarazków chorób zakaźnych (grzyby, bakterie i wirusy). Ogółem osiągnięty wynik nazywa się aseptycznością.

Aby eliminować także formy przetrwalnikowe zarazków chorobotwórczych, jak zarodniki, konieczna jest sterylizacja narzędzi. Wynik sterylizacji jest określany przez eliminację wszystkich mikroorganizmów zdolnych do mnożenia się, czyli oznacza brak zarazków.

Narzędzia klasyfikowane jako krytyczne muszą przechodzić cały workflow dekontaminacji narzędzi. Poprzez dezynfekcję i późniejszą sterylizację zapewnia się maksymalne bezpieczeństwo dla pacjentów i pracowników praktyki lekarskiej.

Ocena ryzyka i klasyfikacja wyrobów medycznych: Jakie są narzędzia krytyczne, a jakie półkrytyczne?

Rzeczowa ocena ryzyka i klasyfikacja wyrobów medycznych stanowi stały warunek zgodnej z normą dekontaminacją narzędzi. Za prawidłową klasyfikację narzędzi odpowiada wyłącznie użytkownik wyrobów medycznych. Należy przyporządkować każdy wyrób medyczny w danej praktyce i klinice do jednej z wymienionych klas. Jeśli przy klasyfikacji narzędzi wystąpią wątpliwości, należy przyporządkować wyrób medyczny do następnej wyższej grupy ryzyka.

Klasyfikacja wstępna jako pierwszy krok oceny ryzyka opiera się na zakresie zastosowania narzędzi. Wyroby medyczne w praktyce lekarskiej i dentystycznej są klasyfikowane jako narzędzia niekrytyczne, półkrytyczne i krytyczne. Klasy można rozgraniczyć następująco.

Narzędzia niekrytyczne wchodzą w kontakt wyłącznie z nienaruszoną skórą (np. stetoskop).

Narzędzia półkrytyczne to wyroby medyczne, które wchodzą w kontakt ze śluzówką lub skórą zmienioną chorobowo (np. lusterka).

Narzędzia krytyczne to wyroby medyczne, które przechodzą przez skórę lub śluzówkę. Wskutek ingerencji inwazyjnej / chirurgicznej narzędzia wchodzą w kontakt z krwią, organami, tkanką wewnętrzną i ranami (np. nożyce do szwów).

W drugim etapie następuje klasyfikacja na podstawie budowy narzędzi. Szczegóły konstrukcyjne i szczegóły techniki materiałowej mogą prowadzić do szczególnych wymogów przy dekontaminacji narzędzi.

Krytyczne i półkrytyczne wyroby medyczne są szeregowane w grupie A lub w grupie B. W przypadku wyrobów medycznych grupy A nie trzeba uwzględniać szczególnych wymogów w procesie dekontaminacji. Narzędzia grupy B stawiają zwiększone wymogi procesowi dekontaminacji, ponieważ te narzędzia mają korpusy wgłębione, chropowate powierzchnie lub trudno dostępne miejsca.

Krytyczne wyroby medyczne obejmują trzecią grupę. Narzędzia grupy krytycznej C muszą spełniać bardzo wysokie wymogi w procesie dekontaminacji. Są to narzędzia termolabilne, które nie mogą być sterylizowane parą. Przykładem takiej klasy narzędzi jest elastyczny endoskop w praktykach medycznych.

Jakie korzyści ekonomiczne występują przy stosowaniu systemów zasobników mycia, jak MELAstore?

Systemy zasobników mycia stosowane były dotąd głównie w klinikach i praktykach lekarskich i stomatologicznych z wysokim przerobem narzędzi chirurgicznych. Takie systemy dekontaminacji narzędzi mają liczne korzyści także do małych i średnich praktyk.

Zbieranie narzędzi w zasobniku mycia oszczędza w praktyce wiele czynności. W porównaniu do czasochłonnego umieszczania pojedynczych narzędzi w koszach termodezynfektora, zasobnik mycia wyposażony w narzędzia może być wkładany jednym ruchem ręki do odpowiedniego stelaża, a po myciu i dezynfekcji może być wyjmowany.

Największa korzyść czasowa, a tym samym kosztowa powstaje jednak przy procesie pakowania. Zestaw narzędzi w zasobniku mycia przy użyciu kontenera sterylizacyjnego, jak pojemnik MELAstore jest pakowany szybko i łatwo i udostępniany do sterylizacji i późniejszego magazynowania. Następnie ma miejsce znakowanie kontenera sterylizacyjnego etykietą z kodem kreskowym.

Dekontaminacja 36 narzędzi w trzech zasobnikach mycia i kontenerach sterylizacyjnych w porównaniu do dekontaminacji takiej samej ilości narzędzi jednostkowych oszczędza ok. 24 minuty czasu roboczego dla cyklu. Patrz film porównawczy „Narzędzia jednostkowe i MELAstore" w naszej mediatece.

Dodatkowo dekontaminacja wystandaryzowanego zestawu narzędzi ma znaczny wkład w polepszenie zarządzania jakością. System zasobników mycia zmniejsza odpady w praktyce lekarskiej i chroni narzędzia przed uszkodzeniami, a pracowników gabinetu przed urazami.

MELAG oferuje z systemem MELAstore połączenie zasobników mycia (zasobnik MELAstore) i pojemnika sterylizacyjnego (MELAstore), z którymi można zrealizować wszystkie te ułatwienia i amortyzację zakupu poprzez przedstawioną oszczędność czasu i kosztów po krótkim czasie. Szczególna korzyść występuje przy równoczesnym zastosowaniu MELAtherm 10 i jego koszy wsadowych: Dopasowane do systemu MELAstore kosze wsadowe we współpracy z MELAstore umożliwiają szczególnie ekonomiczną eksploatację i korzystne wyniki czyszczenia.

Nasz system zasobnika mycia MELAstore

Czym jest walidacja i co przynosi?

Walidacja dekontaminacji narzędzi oferuje udokumentowane potwierdzenie, że proces spełnia wcześniej wyspecyfikowane wymogi w praktyce. Wymogi dla walidacji procesu dekontaminacji narzędzi wynikają z rozporządzenia dla użytkowników wyrobów medycznych, § 8 ust. 1:

„Dekontaminacja stosowanych zgodnie z przeznaczeniem w stanie aseptycznym lub sterylnym wyrobów medycznych należy przeprowadzać przy uwzględnieniu danych producenta z odpowiednimi walidowanymi sposobami tak, aby sukces tych sposobów był trwale zapewniony, a bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pacjentów, użytkowników lub osób trzecich nie była zagrożona. Dotyczy to także wyrobów medycznych, które są dezynfekowane lub sterylizowane przed pierwszym użyciem."

Warunki użytkowania w miejscu ustawienia, np. układy załadunku i rodzaje pakowania, mogą oddziaływać na wynik mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Z tego powodu walidacja procesów mycia i dezynfekcji w termodezynfektorze i procesów sterylizacji w autoklawie obejmuje wymienione trzy kroki:

1. Kwalifikacja instalacji (IQ)

2. Kwalifikacja robocza (BQ)

3. Kwalifikacja procesu (LQ)

Aby zapewnić powtarzalność w dłuższym okresie, stosuje się cykliczne testy urządzeń i dokumentację procesową istotnych parametrów. Oprócz tego wynik walidacji jest kontrolowany po określonym cyklu czasowym przez ponowną ocenę procesu.

Oferta przedsiębiorstw, które świadczą usługi walidacji, jest bardzo nieprzejrzysta. Najpierw przedsiębiorstwa z segmentu szpitalnego muszą udać się do właściwego działu, aby zaoferować swoje usługi także w praktykach lekarskich i dentystycznych.

W praktyce okazało się jednak, że tym przedsiębiorstwom nie udaje się jednak całkowicie rozłączyć od szpitala przy usługach walidacji. Wielu medycznych sprzedawców i punktów dentystycznych zauważyło ten problem i oferuje teraz usługi walidacji procesu dekontaminacji także w określonym dziale.

Korzyścią z tego jest praktyczne działanie tych przedsiębiorstw, w odniesieniu do naszych autoklawów i termodezynfektorów, ale zwłaszcza możliwość połączenia przeglądów urządzeń z walidacją. Oznacza to dużą oszczędność kosztową dla użytkownika urządzeń MELAG i jest ogółem honorowane na rynku. Aby zapewnić całkowitą neutralność, firma MELAG odrzuciła walidację własnych produktów przez własną firmę walidacyjną!

Jakie korzyści daje aplikacja przy dekontaminacji narzędzi?

Kompletny przebieg dekontaminacji narzędzi obejmuje mycie i dezynfekcję, pakowanie, sterylizację i dokumentację i zwolnienie. Zwłaszcza w stresujących sytuacjach pracownicy praktyki mogą tutaj zdekoncentrować się.  

Aplikacja MELAconnect zapewnia wsparcie przy dekontaminacji narzędzi z inteligentnymi workflow. Aplikacja daje możliwość wywoływania statusu urządzenia i postępu programu w każdym miejscu w praktyce. Dzięki temu oszczędza się cenny czas, który można efektywnie wykorzystać na leczenie pacjentów.

Także dzięki zintegrowanemu Media Center  wszystko pozostaje pod kontrolą. W aplikacji MELA-connect można skorzystać z pomocnych tutoriali wideo dla wszystkich istotnych pytań dekontaminacji narzędzi i do instrukcji obsługi przyrządów MELAG. Jeśli wystąpi usterka: Pracownicy praktyki mają do dyspozycji Troubleshooting Tool . Aplikacja MELAconnect pomaga zidentyfikować numery ostrzegawcze i numery błędów i dostarcza ważnej pomocy przy usuwaniu problemów.

Przy pomocy funkcji Seal Check aplikacji MELAconnect App można szybko i przede wszystkim bez papieru dokumentować rutynowe kontrole zgrzewarki. W celach archiwizacyjnych wystarczy sfotografować przeprowadzoną Seal Check przy użyciu smartfonu lub tabletu.

Aplikacja MELAconnect wprowadza proces dekontaminacji na nowy poziom i wykorzystuje pełny potencjał rozwiązania systemowego MELAG. Aplikację można stosować na smartfonie lub tablecie z systemami operacyjnymi iOS i Android. MELAtherm 10 Evolution, autoklawy klasy Premium Evolution i serii Cliniclave 45 są łączone w prosty sposób przez sieć w praktyce lekarskiej z aplikacją.

This site uses cookies. By continuing to visit this site, you agree to our use of cookies and Facebook pixel.
Learn more |